تبلیغات
♥♥` •.¸¸.•قلب ҉ آتشین♥♥` •.¸¸.
♥♥` •.¸¸.•قلب ҉ آتشین♥♥` •.¸¸.

دنیا سوت پایان را بزن! صداقت من حریف دروغ این زمانه نمی شود.

حریق خزان بود...


همه برگ ها آتش سرخ، همه شاخه ها شعله زرد


درختان همه دود پیچان به تاراج باد


و برگی که می سوخت، میریخت، می مرد


و جامی سزاوار چندین هزار نفرین که بر سنگ می خورد


من از جنگل شعله ها می گذشتم


غبار غروب به روی درختان فرو می نشست


و باد غریب، عبوس از بر شاخه ها می گذشت


و سر در پی برگ ها می گذاشت...


فضا را صدای غم آلود برگی که فریاد می زد


و برگی که دشنام می داد


و برگی که پیغام گنگی به لب داشت


لبریز می کرد،


و در چشم برگی که خاموش خاموش می سوخت...


نگاهی که نفرین به پاییز می کرد...


حریق خزان بود،


من از جنگل شعله ها می گذشتم،


همه هستی ام جنگلی شعله ور بود


که توفان بی رحم اندوه


به هر سو که می خواست می تاخت،


می کوفت، می زد، به تاراج می برد


و جانی که چون برگ


می سوخت، می ریخت، می مرد


و جامی سزاوار نفرین که بر سنگ می خورد...


شب از جنگل شعله ها می گذشت


حریق خزان بود و تاراج باد


من آهسته در دود شب رو نهفتم


و در گوش برگی که خاموش می سوخت گفتم


مسوز این چنین گرم در خود، مسوز


مپیچ این چنین تلخ بر خود، مپیچ


که گر دست بیداد تقدیر کور


تو را می دواند به دنبال باد


مرا می دواند به دنبال هیچ

...

زنده یاد فریدون مشیری


پ.ن:مدتی نیستم لطفا نگران نشین  
یکشنبه 1395/08/2 | 12:11 ب.ظ | یاد کن()


آخرین برگ سفرنامه ی باران این است
 

                        که زمین چرکین است...


                                                                     
                                                       "محمد رضا شفیعی کدکنی"
  
شنبه 1395/08/1 | 04:09 ب.ظ | یاد کن()


میگی میگذره ، آره میگذره

همه چی میگذره حتی من ، حتی تو

افسوس که روزامون گذشت و فردامون مثل امروز ، امروزمون مثل دیروز

وقتی به خودمون میام که میگن روحش شاد آدم خوبی بود !
  
شنبه 1395/08/1 | 03:53 ب.ظ | یاد کن()


وفـــاداری

یک کار خـــودآگاهانه نیست…!

اگـــر کســـی را از ته دل دوست داشتـــه باشی

خود به خود به او وفـــاداری……


  
چهارشنبه 1395/07/28 | 04:24 ب.ظ | یاد کن()


ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﺑﻐﺾ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯽ

ﮐﻪ ﻭﺍﺳﻪ ﻗﻮﺭﺕﺩﺍﺩﻧﺶ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﺷﯽ ﺗﻨﺪﻭﺗﻨﺪ ﺁﺏﺑﺨﻮﺭﯼ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺩﻟﺖ ﺍﻭﻧﻘﺪﺭ ﭘﺮ ﺑﺎﺷﻪ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﻬﺖ ،

ﺍﻟﮑﯽ ﺑﺎﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺤﺚ ﻭ ﺩﻋﻮﺍﮐﻨﯽ؟؟

ﺷﺪﻩ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﯾﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎﯼﺧﺎﻧﻮﺍﺩﺕﺑﺎﺷﯽ

ﺗﺎ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺧﯿﺎﻝ ﺭﺍﺣﺖﺑﻐﻀﺘﻮ ﺑﺸﮑﻨﯽ؟؟


ﺷﺪﻩ ﺯﯾﺮ ﭘﺘﻮ ﺍﺯ ﻋﺮﻕ ﺧﯿﺲ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﯽ

ﺍﻣﺎﺣﺎﺿﺮﻧﺒﺎﺷﯽﺑﯿﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺗﺎ ﺧﯿﺴﯽﭼﺸﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﺒﯿﻨﻦ؟؟

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺳﮑﻮﺕ ﻣﻄﻠﻖ ﻧﺼﻔﻪ ﺷﺐ

ﺑﺮﺍﯼﺍﯾﻨﮑﻪﺻﺪﺍﯼ ﻫﻖ ﻫﻘﺖ ﺷﻨﯿﺪﻩ ﻧﺸﻪﺑﺎﺩﺳﺖﺟﻠﻮ ﺩﻫﻨﺖ ﻭ ﺑﮕﯿﺮﯼ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﺷﺪﺕ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﺻﺒﺢ ﺗﻮﺁﯾﻨﻪﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﭼﺸﻤﺎﯼ ﭘﻒ ﮐﺮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺗﻮ ﺟﻮﺍﺏ ﺳﻮﺍﻝ کسی ﮐﻪ ﻣﯿﭙﺮﺳﻪ : ﭼﯽﺷﺪﻩ؟ﺍﻣﺮﻭﺯ ﭼﻘﺪﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﯼ !!!

ﺑﮕﯽﺧﻮﺑﻢ ﺍﻣﺎ ﺑﻐﺾ ﺳﻨﮕﯿﻦ ﺻﺪﺍﺕ ﺑهش ﺑﮕﻪﺑﺎﻭﺭﻧﮑﻦ؟؟

ﺷﺪﻩ ﻫﺮ ﺁﻥ ﭼﺸﻤﺎﺕ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺎﺭ ﺑﺪﯼ ﮐﻪ ﺍﺷﮑﺖﻧﯿﺎﺩ ..

ﻧﻔﻬﻤﻦ ﻋﻤﻖ ﻏﺼﻪ ﺗﻮ ﻭﻟﯽ ﺑﻌﺪﺵ ﻟﻮ ﺑﺮﯼ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﺖﻋﺠﯿﺐ ﺧﺮﺍﺑﻪ؟؟

ﺷﺪﻩ ﭘﺎﺷﯽ ﺑﺮﯼ ﺟﻠﻮ ﺁﯾﻨﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﭙﺮﺳﯽ :ﺩﺭﺩﺕﭼﯿﻪ؟؟

ﭼﺮﺍ ﺩﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩتو ﺍﺫﯾﺖﻣﯿﮑﻨﯽ؟؟

ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺩﺗﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﻓﻘﻂ ﯾﻪ ﻋﻼﻣﺖﺳﻮﺍﻝ ﺟﻮﺍﺏﺑﺪﯼ؟؟؟

ﺗﺎﺣﺎﻻ ﺷﺪﻩ…………………………..؟؟؟؟

ﺷﺪﻩ ﮐﻪ……….

ﺍﮔﻪ ﺷﺪﻩ ﻣﯿﺘﻮﻧﯽ ﺩﺭﮎ ﮐﻨﯽ ﺣﺎﻝ ﺍﻭﻧﯽ ﺭﻭ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦﭼﯿﺰﺍﺭﻭ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮﺩﻩ؟؟

ﺳﺨته …
  
سه شنبه 1395/07/27 | 09:35 ب.ظ | یاد کن()


نگاه ساکت باران به روی صورتم دزدانه میلغزد

ولی باران نمیدانند که من دریایی از دردم

به ظاهر گرچه میخندم ولی اندر سکوتی تلخ میگریم . .
  
سه شنبه 1395/07/27 | 05:16 ب.ظ | یاد کن()


من از درد نمی نویسم من با درد می نویسم

من از تنهایی نمی نویسم

من تنهای تنها می نویسم

من از مردن نمی گویم

منِ مرده، می گویم

من از فاجعه ها خبر نمی دهم

من خود فاجعه ی بی خبر هستم

  
دوشنبه 1395/07/26 | 03:12 ب.ظ | یاد کن()


از من به تو

و از تو به هر که دوست داری

همیشه وقف بی وقفه های دیگری مباش

که اشتباه تعبیر می شوی


  
یکشنبه 1395/07/25 | 05:27 ب.ظ | یاد کن()


دور گردنش شال پیچیدند،

و سرش کلاه گذاشتند و رفتند …

کسی نفهمید همین محبت ها آدم برفی را آب کرد
  
شنبه 1395/07/24 | 09:11 ب.ظ | یاد کن()


حکایت عجیبی دارد این اشک

کافیست حروفش را به هم بریزی تا برسی به کاش
  
جمعه 1395/07/23 | 07:48 ب.ظ | یاد کن()


ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﻫﻤﯿﻦ “ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ” ﻫﺎ

“ﻋﺰﯾﺰﻡ” ﻫﺎ

“ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻢ” ﻫﺎ

ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﯿﺪ!

ﺑﻌﻀﯽ ﻫﺎ ﺑﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﮐﻠﻤﺎﺕ ﺭﺍ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ !

ﻫﻤﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺍﺯﺟﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻭ ﺩﻟﺒﺮﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ!

ﻫﻤﯿﻨﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ “ﺁﺷﻖ” ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺍﺩﺍﯼ”ﻋﺎﺷﻖ” ﺭﺍ ﺩﺭﺁﻭﺭﻧﺪ!

ﺑﯿﭽﺎﺭﻩ ﻋﺸﻖ!

ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺳﺮﺵ ﮐﻼﻩ ﻣﯽ ﮔﺬﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ،

ﻧﻪ ﻻﯾﻖ ﻋﺸﻘﻨﺪ ﻭ ﻧﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ !
  
جمعه 1395/07/23 | 10:50 ق.ظ | یاد کن()


کاش مـــیتوانست به رود بیندازد خودش را

ماهــــی کوچکـــی که

دلـــش دریا بـــود و

خانـــه اش بــــرکه...!
  
پنجشنبه 1395/07/22 | 11:20 ق.ظ | یاد کن()


اینجا همه دلتنگ اند، دنبال گمشده ای می گردند

من هم دنبال گمشده ای می گردم

گمشده ای به نام من
  
سه شنبه 1395/07/20 | 07:51 ب.ظ | یاد کن()


کاش می دانستم بعد از مرگم


اولین اشک از چشمان چه کسی جاری می شود


و آخرین سیاه پوش که مرا به فراموشی می سپارد


چه کسی خواهد بود…


تا قبل از مرگم ، جانم را فدایش کنم
  
یکشنبه 1395/07/18 | 01:10 ب.ظ | یاد کن()


کاش باشی و بتوان شامه پر کرد از بوی تو ،

ای شب بوی شب های بی بوی من

کجایی ای منِ من ؟

کجایی ای من ؟ تا جانی دوباره بخشی این من را …

بی تو این من تهی است ، هیچ است و پوچ

با تو این من ، من است

آری با تو ای مادرم …  
شنبه 1395/07/17 | 07:44 ب.ظ | یاد کن()


بعضی ها چهره شان خیلی معمولیست

امّـــــــــــا……


آنچه در قسمت چپ سینه شان می تپد دل نیست،


اقیــــانــــوس محبّـــت است.


بعضیها تُنِ صدایشان خیلی معمولیست ،


امّــــــــــا …..


سخن که میگویند، در جادوی کلامشان غرق میشوی


بعضیها قد و قامتشان معمولیست


امّــــــــــا…..


حضورشان تپش قلب می آورد


بعضیها خیلی معمولی هستند


امّـــــــــا ….


همین معمولی بودنشان ، است که در کنارشان به ارامش میرسی


فقط آرامش مهم است.


ثروت،شهرت،زیبایی و جمال…


همه عادی میشوند


فقط قلب آدم هاست که اهمیت دارد…


  
جمعه 1395/07/16 | 11:39 ق.ظ | یاد کن()


گاهی دلت بهانه‌هایی می‌گیرد که خودت انگشت به دهان می‌مانی…


گاهی دلتنگی‌هایی داری که فقط باید فریادشان بزنی اما سکوت می‌کنی…


گاهی پشیمانی از کرده و ناکرده‌ات!


گاهی دلت نمی‌خواهد دیروز را به یاد بیاوری


انگیزه‌ای برای فردا نداری؛


و حال هم که ….


گاهی فقط دلت می‌خواهد زانوهایت را تنگ در آغوش بگیری


و گوشه‌ترین گوشه‌ای که می‌شناسی بنشینی و فقط نگاه کنی.


گاهی چقدر دلت برای یک خیال راحت تنگ می‌شود…

  
جمعه 1395/07/16 | 11:36 ق.ظ | یاد کن()


من دلم می خواهد

ساعتی غرق درونم باشم!!

عاری از عاطفه ها

تهی از موج و سراب

دورتر از رفقا…

خالی از هرچه فراق!!

من نه عاشق هستم ؛

و نه محتاج نگاهی که بلغزد بر من

من دلم تنگ خودم گشته و بس…!
  
سه شنبه 1395/07/13 | 09:48 ب.ظ | یاد کن()


به چه می ارزد عشق…؟

به یکی دل که چه آرام شکست هیچ نگفت

به دوتا چشم که نگاهش همه تر هیچ نگفت

یا به صد خاطره کز یاد تو مانده است به جا 

به چه می ارزد عشق

من ندانم تو بگو… به چه می ارزد عشق…؟

به خدا عشق به رسوا شدنش می ارزد

و به مجنون و به لیلا شدنش می ارزد

دفتر قلب مرا وا کن و نامی بنویس

سند عشق، به امضا شدنش می ارزد…

امیر امیری مهین


  
سه شنبه 1395/07/13 | 10:09 ق.ظ | یاد کن()


گاهی دلم هیچ چیز نمی خواهد

جز گپ ریز ریز با مادرم …

هی من حرف بزنم

هی او چای تازه دم بریزد…

هی چای ام سرد بشود

هی دلم گرم…

آنجا که چای ات سرد می شود

و دلت گرم

“خانه پدر است”
  
سه شنبه 1395/07/13 | 10:05 ق.ظ | یاد کن()


 صفحه هــا: 1 2 3 4 5 6 7 ...

قالب متحرک